}

Projekt OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

}

Projekt OPZ

Operační program Zaměstnanost

}

Projekty OPPI,OPLZZ

Operační program Podnikání a inovace, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

PROJEKT1: Realizace úspor energie – AXIS a.s., areál Říční ul.

Po kliknutí na logo se logo programu zobrazí v původní velikosti

Společnost AXIS a.s. se v r. 2011 stala vlastníkem areálu průmyslových budov při ul. Říční v Hradci Králové z počátku minulého století. Stáří budov odpovídá jejich neúměrně vysoká energetická náročnost. Tepelné ztráty největší z budov dosahují takové úrovně, že ji nelze stávajícím zařízením pro vytápění vytopit na dostatečnou teplotu. S tím jsou také spojeny vysoké náklady na provoz všech budov a také omezení využití některých budov v zimním období."

Cílem projektu s názvem „Realizace úspor energie – AXIS a.s., areál Říční ul.“ je snížení energetické náročnosti tří budov tohoto areálu, a to zejména zateplením stropních konstrukcí, výměnou otvorových výplní, instalací KZS na část svislých konstrukcí, modernizací a rekonstrukcí systémů ÚT a zdravotní techniky, systémů osvětlení a zavedením systémů MaR ÚT. Rozsah této investice je přibližně 50 mil. Kč s podporou 40 % z fondů EU.

Projekt registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001138

Dotace č.j. MPO 4062/17/61200

Velikost projektu: 50 000 000 Kč

Výše dotace: 20 000 000 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2015

Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2018

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 4062/17/61200 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo vydáno dne 13.1.2017.

PROJEKT2: Rozšíření výrobních kapacit ve společnosti AXIS a.s.

Po kliknutí na logo se logo programu zobrazí v původní velikosti

Společnost AXIS je rostoucí společností, které se daří získávat nové zakázky. V současné době se však společnost potýká s omezenými výrobními kapacitami. Společnost plánuje rozšířit své výrobní možnosti v souvislosti s cílem podílet se na významných investičních záměrech svých zákazníků. V této souvislosti lze zejména zmínit např. připravovanou významnou investiční akci hlavního zákazníka AXIS, společnosti MONDI Štětí, která je plánovaná na období 2017 až 2020.

Tento záměr realizuje společnost za podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci Programu technologie – výzva č.3 – projekt „Rozšíření výrobních kapacit ve společnosti AXIS a.s.“

Projekt registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006250

Dotace č.j. MPO 9662/17/61400

Datum zahájení realizace projektu: 23.6.2016

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2017

Investice směřují do:

Nových strojů pro obrobnu a výrobu ve Štětí – zvýšení výrobních kapacit

Investice do oddělení montáží ve Štětí – zvýšení montážních kapacit

Předmětem projektu je tedy pořízení moderních technologií s vyššími technickými a užitnými parametry, které zajistí výrobu v potřebném výrazně vyšším objemu a dále nezbytné strojní vybavení související s navýšením výrobních kapacit, zejména v oblasti montáží. Nové technologie celkově zvýší flexibilitu a produktivitu výroby, umožní produkci ve vyšší kvalitě a v rychlejších výrobních časech. S projektovým záměrem se stane firma konkurenceschopnější.

Dne 13.2.2017 obdržela společnot Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Náklady projektu vycházejí z předběžných nabídek dodavatelů a jsou vyčísleny na 19 813 122 Kč bez DPH. Tímto projektem žádáme o poskytnutí dotace ve výši 6 934 592 Kč (35 %) na pořízení nových moderních technologií. Bude se jednat o nejmodernější technologie, které jsou v současné době na trhu dostupné.

Společnost má zajištěné financování kombinací vlastních zdrojů a bankovního úvěru

Projekt je realizován v okrese Litoměřice, Ústecký kraj, který se nachází v hospodářsky problémovém regionu definovaným usnesením vlády ČR č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015.

PROJEKT3: Stavební úpravy objektu SO - 06

Po kliknutí na logo se logo programu zobrazí v původní velikosti

Předmětem tohoto projektu je kompletní rekonstrukce vnitřních prostor bývalé výrobní haly (objekt SO-06), který společnost koupila v roce 2011. Objekt je v havarijním stavu a pro účely výroby jsou potřebné stavební úpravy. Dojde k rozsáhlé modernizaci a rekonstrukci objektu včetně sítí."

V rámci projektu dojde na hale, montovně a vestavku k následujícím aktivitám, rozděleným do 4 etap: Řešení nové podlahy a oprava omítek v hlavní hale objektu SO – O6, Obnova elektroinstalací v hlavní hale objektu SO – 06, Stavební úpravy provozního vestavku v hale SO – 06, Stavební úpravy montovny v rámci objektu SO – 06

Projekt registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/16 58/0007822

Velikost projektu: 15 000 000 Kč

Výše dotace: 5 250 000 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 30.11.2016

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2017