}

Projekt OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

}

Projekt OPZ

Operační program Zaměstnanost

}

Projekty OPPI,OPLZZ

Operační program Podnikání a inovace, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program OPPI: Program ICT v podnicích - výzva III

Po kliknutí na logo se logo programu zobrazí v původní velikosti

Společnost AXIS a.s. v současné době realizuje za podpory Operačního programu Podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky v rámci programu ICT v podnicích - Výzva III projekt "Investice do Infrastruktury HW a informačního systému za účelem zvýšení efektivity a výrobní kapacity společnosti AXIS a.s."

Operační program Podnikání a inovace je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je České republice poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské unie.

Projekt registrační číslo 2.2 ITP03/1256, CZ.1.03/2.2.00/33.01256

Dotace č.j. 38-12/2.2ITP03-1256/12/61200

Velikost projektu: 26 000 000 Kč

Výše dotace: 10 000 000 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2012

Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2014- prodlouženo do 31.3.2015

Obsah Projektu:

Společnost AXIS a.s. si stanovila interní cíl zdvojnásobit do roku 2015 objem výroby a montáží. Za tímto účelem bude realizovat investice do rozšíření svých výrobních a montážních prostor. Splnění tohoto úkolu se však neobejde bez investic do nových informačních technologií a informačního systému.

V současné době se ve společnosti AXIS a.s. využívá informační systém DIAMAK, který nesplňuje nároky na efektivní plánování a řízení společnosti a již začíná bránit růstu výkonu výroby. Z tohoto důvodu je nutné zavést ve společnosti nový komplexní informační systém, který by provazoval veškeré činnosti ve společnosti a maximálně je zefektivnil.

Nejdůležitějším požadavkem na nový systém je automatické a operativní plánování výroby a montáží, bez kterého by nebylo možné dosáhnout plánovaného navýšení kapacity.

Investice do informačních technologií je zaměřena na tyto klíčové činnosti:

  • kompletní informační systém (IS)
  • zřízení komunikační infrastruktury pro bezdrátové čtečky a pracovišť s tužkovými skenery ve výrobě a skladech
  • změna identifikačního systému zaměstnanců, související inovace docházkového systému a sledování vozového parku, zavedení přístupového systému
  • zřízení hlavní a záložní serverovny související s nárůstem dat, počtu uživatelů a novým IS, včetně klimatizace a zabezpečení
  • doplnění koncových počítačů schopných pro běh nového IS
  • SW dovybavení konstrukční kanceláře
  • kamerový systém
  • IT infrastruktura nové haly

Hlavním přínosem nového informačního systému bude velmi rychlé a výrazné zvýšení efektivity činností a produktivity práce ve společnosti.

Oznámení o zahájení výběrového řízení:

Název výběrového řízení:

Investice do infrastruktury HW a informačního systému za účelem zvýšení efektivity a výrobní kapacity společnosti AXIS a.s. - část dodávka PC a notebooků a konstrukční kancelář

Značka:

OV459933-141223

Datum publikace:

23.12.2014

Inzerát Odkaz na Obchodní věstníkOperační program OPLZZ: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Po kliknutí na logo se logo programu zobrazí v původní velikosti

Společnost AXIS a.s. v současné době realizuje projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců.

Název projektu:

Odborné vzdělávání zaměstnanců Axis a.s.

Profesní rozvoj zaměstnanců AXIS, a.s., /CZ.1.04/1.1.02/94.00563/

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Velikost projektu: 4 499 038,08 Kč

Výše dotace: 4 499 038,08 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. června 2013

Datum ukončení realizace projektu: 31. května 2015

AXIS a.s., se sídlem v Hradci Králové působí v České republice a v zahraničí od roku 1993. Společnost AXIS a.s. se zaměřuje na výrobu, montáže a služby v oblasti průmyslových technologií. Související činnosti zajišťují střediska v Hradci Králové a ve Štětí. Společnost má vlastní moderně zařízené výrobní haly a kvalifikovaný personál, včetně jazykově vybavených techniků.
Společnost se zaměřuje na odbornost veškerého personálu, který považuje za základ kvalitního přístupu k zákazníkovi. Rozvíjí své zaměstnance na všech pracovních pozicích systémem zaškolování a vzdělávání.

Cílem projektu je podpořit kompletní rozvoj zaměstnanců s pracovním zařazením v managementu, obchodě, marketingu a výrobě. Strategie rozvoje lidských zdrojů ve společnosti na další období zahrnuje kompletní projekt vzdělávání směřující ke zvyšování konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců. Do projektu bude zapojeno celkem 140 zaměstnanců společnosti AXIS a.s.

Vzdělávání bude rozvrženo do několika oblastí - management, obchod, marketing, výroba a jazykové dovednosti. Dále bude zaveden mentoring do zaměstnance nad 50 let, kteří budou schopni efektivně předávat své nabyté znalosti pracovníkům do 25 let, aby bylo udrženo know-how ve firmě.

Projekt je spolufinancován Evropských sociálním fondem a státní rozpočtem ČR.

Po kliknutí na logo se logo programu zobrazí v původní velikosti